Dzień dobry!
Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego smalldesign.pl w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep SmallDesign.pl należy do spółki DESILOVE LTD (numer rej. 08723298), 69 Banstead Road, Carshalton, SM5 3NP, Wielka Brytania.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@smalldesign.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu smalldesign.pl

Regulamin świadczenia usług

1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Wykonawcę dla Klientów posługujących się adresem dostawy w Rzeczypospolitej Polskiej kompleksowej usługi:

 • projektowania dla Klienta wzorów graficznych
 • projektowania dla Klienta wzorów użytkowych
 • pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie materiałów
 • pośrednictwa na rzecz klienta w wykonaniu zaprojektowanych przedmiotów
 • pośrednictwa na rzecz Klienta w kompletowaniu i wysyłce przesyłek kurierskich 

2. SŁOWNICZEK

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Konto Klienta - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Wykonawcę,
 • Klient - konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, w imieniu i na rzecz którego Wykonawca świadczy usługi i dokonuje zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usługi,
 • Wykonawca – DESILOVE LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 69 Banstead Road, Carshalton, SM5 3NP (Jeśli chcesz odstąpić od umowy SKONTAKTUJ SIĘ by poznać adres do zwrotny. Prosimy nie odsyłać przesyłek na wyżej wskazany na adres. Przesyłka nie zostanie przyjęta).
 • Rejestracja - proces umożliwiający założenie indywidualnego konta klienta, na którym zebrane są dane o Kliencie, i do którego Klient ustawia hasło,
 • Dostawcy - podmioty, które dostarczają materiały dla realizacji zlecenia Klienta
 • Wykonawcy dzieła – podmioty, które wykonują produkt zaprojektowany przez Wykonawcę
 • Kompleksowa usługa - usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie,
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.).

3. ZAKRES KOMPLEKSOWEJ USŁUGI

 1. W ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi projektowania Wykonawca przedstawia Klientowi gotowe projekty przedmiotów lub wykonuje indywidualny projekt na specjalne zamówienie Klienta. Gotowe projekty przedmiotów znajdują się na stronie internetowej Wykonawcy.
 2. W ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi pośrednictwa Wykonawca dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa oraz przekazanych środków finansowych zakupu materiałów od Dostawcy niezbędnych do wykonania usługi. Dostawca informowany jest o tym, że materiał jest przeznaczony dla Klienta i to on jest stroną transakcji. W związku z tym wszelkie daniny publicznoprawne takie jak cła, podatki itp. uiszcza Dostawca i są one zawarte w cenie materiału. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami. To samo dotyczy usługi pośrednictwa na rzecz klienta w wykonaniu zaprojektowanych przedmiotów.
 3. W ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi kompletowania i wysyłki przesyłek kurierskich Wykonawca organizuje na rzecz Klienta dostarczenie przedmiotów do Klienta a w razie takiej potrzeby podejmuje się załatwienia reklamacji i zwrotu przedmiotów.
 4. Klient składając zamówienie zleca wykonanie projektu lub dokonuje wyboru gotowego projektu i tym samym oświadcza, że udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zakupu od Dostawcy materiałów niezbędnych do wykonania usługi, złożenia zamówienia u Wykonawcy dzieła i jego odbioru w imieniu Klienta oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki zakupionych dla Klienta przedmiotów na jego adres. Wykonawca uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Wykonawca przy wykonywaniu usługi może korzystać z podmiotów trzecich.

4. OBOWIĄZKI STRON

Niniejszym Wykonawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta kompleksowej usługi Wykonawca przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na podmiotach dostarczających materiały i usługi:

 1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy,
 2. przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące wykonanych dla klienta zamówionych dla niego przedmiotów,
 3. ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady przedmiotów,
 4. ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionych przedmiotów

 

5. DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA KOMPLEKSOWEJ USŁUGI

 1. Klient składa Wykonawcy dyspozycję uruchomienia kompleksowej usługi dotyczącej danego projektu poprzez stronę internetową Wykonawcy a w przypadku zamówienia indywidualnego projektu przy wykorzystaniu adresu internetowego znajdującego się na stronie internetowej.
 2. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia kompleksowej usługi Wykonawca przesyła Klientowi:
  1. informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa mogła zostać wykonana
  2. informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca rozpoczął kompleksową usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  3. Wykonawca podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.
  4. Składając dyspozycję uruchomienia kompleksowej usługi poprzez stronę internetową Wykonawcy Klient podaje Wykonawcy w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
  5. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
  6. Wykonawca obowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia kompleksowej usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz
  7. Wykonawca uruchamia kompleksową usługę niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Wykonawcy wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
  8. Za wykonanie kompleksowej usługi uważa się zamówienie i opłacenie materiałów i usług przez Wykonawcę na podstawie uzgodnionego projektu i przekazanie odebranych dla Klienta przedmiotów firmie kurierskiej.

6. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji.
 2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 3. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanawia hasło do swojego konta.
 4. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami Wykonawcy.
 5. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła.

7. DOSTAWA PRZEDMIOTU

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za niedostarczenie przedmiotu w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
 2. Przedmiot jest dostarczany na adres podany przez Klienta podczas składania dyspozycji uruchomienia kompleksowej usługi.
 3. Klient jest rzeczywistym odbiorcą wyprodukowanego dla niego przedmiotu.
 4. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wysłania paczki. 

8. PŁATNOŚCI

 1. Na żądanie Klienta Wykonawca tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę obejmującą wynagrodzenie za podejmowane przez Wykonawcę działania. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury za kompleksową usługę obejmującą całą kwotę świadczenia, która obejmuje przekazaną sprzedawcy kwotę na zakupy materiałów i usług oraz wynagrodzenie za projekt, usługę pośrednictwa i koszty przesyłki. Wykonawca wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę. Usługa podlega opodatkowaniu w państwie siedziby Wykonawcy.
 2. Płatność tytułem kompleksowej usługi dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem Wykonawcy do świadczenia usług.
 3. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności dostępnego na stronie internetowej.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Wykonawcy wyrażone są w walutach oznaczonych na stronie internetowej.

9. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotu Klient może złożyć Wykonawcy oświadczenie o jego zwrocie.
 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru Klient:
  zobowiązuje się do wysłania przedmiotu do Wykonawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony przedmiot. Przedmiot musi zostać dostarczony na adres podany przez Wykonawcę, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu zwrócić Klientowi wartość usługi z wyjątkiem kosztów kuriera. Wykonawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU ZWROTU. Wykonawca przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient ponosi koszty odesłania przedmiotu do Wykonawcy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady dostarczonego klientowi przedmiotu. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany na stronie internetowej. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Wykonawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika kompleksowej usługi. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres na adres wskazany na stronie internetowej.
 3. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 4. Wykonawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne. 

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Wykonawcę w celu prawidłowego świadczenia usługi.
 3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
 5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Wykonawcę.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

12. PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Wykonawcy jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Wykonawcy.
 2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Wykonawcy, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Wykonawcy.
 3. Wykonawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

 

13. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Wykonawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet.
 2. Do korzystania ze strony internetowej Wykonawcy wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych „cookies” (dalej: pliki cookies). Wyłączenie plików cookies uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze strony internetowej Wykonawcy.

 

14. ZMIANY REGULAMINU

 1. Wykonawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.
 2. Wykonawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Korzystanie przez Klienta z usług Wykonawcy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.
 6. Zmiany Regulaminu po złożeniu dyspozycji uruchomienia kompleksowej usługi nie wpływają na sposób jego realizacji.

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w Wykonawcy.
 3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Wykonawca będzie wysyłał Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.
 5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Wykonawcę kompleksowych usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat cookie znajdziesz w polityce prywatności.